Dalai Lama

Kodo Sawaki

Shunryu Suzuki

Taisen Deshimaru

Thich Nhat Hanh

Alan Wats